This page is hosted for free by cba.pl, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 5.83 PLN.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
  • increase font size
  • Default font size
  • decrease font size

Jak zostac działkowcem

Email Drukuj PDF

Co należy zrobić, aby zostać działkowcem Czym jest PZD? Polski Związek Działkowców jest to organizacja społeczna, której celem, a zarazem zadaniem jest zapewnienie jej członkom możliwości aktywnego wypoczynku i prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby.

Wszystkie tereny, które podlegają PZD, a na których zorganizowane są rodzinne ogrody działkowe stanowią środek do celu, jakim jest stworzenie dla ludzi możliwości spędzenia czasu w specjalnie ukształtowanym, zdrowym, ekologicznym otoczeniu, jakim jest rodzinny ogród działkowy.

PZD propaguje także samą ideę ogrodnictwa, poprzez zapewnianie działek członkom Związku, które są zagospodarowywane i zaopatrzone w odpowiednią infrastrukturę, udzielanie im porad w zakresie ogrodnictwa poprzez szkolenia i wydawnictwa. Szczególnym zadaniem ROD jest także kształtowanie środowiska, ochrona składników przyrody i propagowanie działalności ekologicznej. Z członkostwa w PZD wynikają prawa, a także obowiązki dla działkowca.

Najistotniejszym z praw jest możliwość użytkowania działki, czyli przebywania, spędzania wolnego czasu wraz z rodziną na terenie ogrodu, uprawiania ziemi, korzystania z infrastruktury i urządzeń znajdujących się w ogrodzie, członkowie mają także prawo zarządzania ogrodem. Natomiast podstawowym obowiązkiem jest przestrzeganie prawa związkowego.

Uzyskanie członkostwa w PZD, a co za tym idzie prawa użytkowania działki w ROD jest dość proste. Konieczne jest zachowanie pewnych warunków formalnych zawartych w aktach prawa związkowego.

Kto może zostać działkowcem?

Członkostwo w PZD jest otwarte dla wszystkich, bez względu na wiek, płeć, rasę czy religię. Jednak, aby móc starać się o członkostwo w PZD konieczne jest:

• osiągnięcie pełnoletniości,

• posiadanie stałego miejsca zamieszkania na terenie RP. Zarząd ROD, który decyduje o przydziale działki ma również obowiązek brać pod uwagę takie czynniki, jak:

• funkcje działki, tj. zapewnianie rodzinie możliwości aktywnego wypoczynku,

• statutowe zadania PZD w zakresie pomocy rodzinie i niepełnosprawnym,

• warunki bytowe,

• miejsce zamieszkania,

• oraz warunki pracy osoby ubiegającej się o działkę.

W praktyce oznacza to, iż zarząd przydzieli działkę tej osobie, która z powyższych względów będzie bardziej jej potrzebować lub użytkowanie przez tą osobę działki będzie w większym stopniu spełniało cele, jakie stawia przed sobą PZD.

Jak zostać działkowcem?

KROK 1. 1) Wybór rodzinnego ogrodu działkowego. Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest znalezienie ogrodu znajdującego się w niedalekiej okolicy, zapewniającego możliwość nieutrudnionego dojazdu i rzeczywiste korzystanie z działki. Istnieją dwa rodzaje ogrodów: miejskie znajdujące się w granicach administracyjnych miast i podmiejskie na terenach bardziej odległych, poza granicami miasta. Przy wyborze konieczne jest uwzględnienie możliwości komunikacyjnych swoich i swojej rodziny, a także ilości wolnego czasu, jaki chce się poświęcić na użytkowanie działki w ROD.

2) Kontakt z zarządem ROD. W ogrodzie, w którym dana osoba chce uzyskać możliwość użytkowania działki funkcjonuje zarząd ROD, informacje o godzinach urzędowania zarządu znaleźć można najczęściej na tablicy informacyjnej znajdującej się przy wejściu do ogrodu, bądź też na domu działkowca. Zarząd ROD udzieli osobie zainteresowanej informacji, czy w ogrodzie znajduje się nieużytkowana działka, którą będzie można przydzielić tej osobie. Informacje dotyczące wolnych działek udzielane są również w okręgowych zarządach PZD, których adresy i numery telefonów znajdują się w na stronie www.pzd.pl. W ogrodach mogą być wolne działki w związku z faktem, iż zdarza się, że członkowie Związku zmuszeni są ze względów np. zdrowotnych zrezygnować z użytkowania, bądź też działka z innych przyczyn pozostaje bez użytkownika.

3) Formalne wymagania uzyskania członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki. Po uzyskaniu w/w informacji, należy wyrazić wobec zarządu ROD chęć zostania członkiem PZD poprzez złożenie podania i wypełnionej deklaracji członkowskiej. Zarząd ten ma obowiązek udostępnić druk deklaracji członkowskiej, której wzór ustalony jest przez Prezydium Krajowej Rady PZD.

4) Przydział działki. Osoby ubiegające się o członkostwo w PZD kierowane są na szkolenie organizowane przez okręgowe zarządy PZD. Zarząd ROD, jeżeli wszystkie wymagania są spełnione może podjąć uchwałę o nadaniu członkostwa w PZD i prawa użytkowania tej działki osobie, która złożyła deklarację. Na podstawie uchwały przyznającej członkostwo i prawo użytkowania działki zarząd doręcza nowemu członkowi PZD Decyzję przydziału działki. W sytuacji, gdy w ogrodzie nie ma obecnie działki nieużytkowanej, również można złożyć podanie i deklarację członkowską i poczekać do momentu zwolnienia się działki.

KROK 2. 1) Opłaty. Kolejną czynnością, jaką należy wykonać, po podjęciu uchwały przez zarząd ROD o przyjęciu w poczet członków PZD i przydzieleniu działki, jest wpłacenie na rachunek bankowy, bądź w kasie ogrodu wpisowego i opłaty inwestycyjnej. Natomiast w terminie do 31 maja każdego roku istnieje obowiązek uiszczenia składki członkowskiej, także opłaty na rzecz ogrodu i innych opłat wynikających z regulaminu ROD, a uchwalonych przez walne zebranie, które jest najwyższym organem samorządu PZD w ROD, w terminach ustalonych przez ten organ. Charakterystyka poszczególnych opłat: - Wpisowe jest to opłata jednorazowa. Wysokość tej opłaty ustalana jest przez Krajową Radę PZD. Podlega ona podziałowi: 20% wpisowego przeznaczane jest na Fundusz Oświatowy ROD, 60% na Fundusz Oświatowy okręgowego zarządu PZD i 20 % na Fundusz Oświatowy Krajowej Rady PZD. Obecnie wpisowe ustalone jest w wysokości od 120 do 300 złotych.

Okręgowy Zarząd określa wysokość wpisowego w ROD będących na obszarze jego działania, kierując się wielkością miast, statusem ROD, stanem ich zagospodarowania, a także wielkością działek. Wpisowe poprzez Fundusz Oświatowy przeznaczone jest na wdrażanie wiedzy poprzez szkolenia, literaturę i działalność instruktorów, Społeczną Służbę Instruktorską. Nowy członek Związku ma prawo i obowiązek uczestniczenia w szkoleniu podstawowym z zakresu prawa działkowego i ogrodnictwa (zagospodarowania i modernizacji działki, uprawa i nawożenie działki, zasady ochrony roślin i dobór preparatów dozwolonych do stosowania na działkach, uprawy warzyw, uprawa roślin sadowniczych, uprawa roślin ozdobnych. Ważną sprawą jest wdrażanie zasad współżycia społecznego, przecież na 1 ha ogrodu użytkuje działki 25 rodziny i każda z tych rodzin szuka na działce wypoczynku, spokoju i zdrowego środowiska.) Ponadto każdy nowy członek otrzymuje bezpłatnie przez 1 rok (12 numerów) miesięcznika „Działkowiec”, który jest jedynym pismem ogrodniczym na rynku dostosowanym treścią do potrzeb działkowców, statut PZD i regulamin ROD. Obecnie jest to książeczka „Prawo w PZD”. Ma prawo korzystać z literatury ogrodniczej, będącej w posiadaniu zarządu ROD oraz porad instruktora ogrodniczego. - Składka członkowska uiszczana jest przez każdego użytkownika corocznie, do 31 maja, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 7 statutu PZD.

Działkowcy mogą wpłacać składkę członkowską już od początku roku, nie czekając na odbycie walnego zebrania, które w tej sprawie się nie wypowiada. Krajowa Rada PZD ustaliła na 2009 r. składkę członkowską w wysokości 15 gr. od 1 m 2 powierzchni działki. - Opłata inwestycyjna ustalana jest przez zarząd ROD każdego roku, zgodnie z instrukcją Krajowej Rady PZD, która stanowi, że przy ustalaniu opłaty należy się kierować wartością środków trwałych istniejącej w ROD infrastruktury w przeliczeniu na jedną działkę. Jest to wkład wnoszony przez użytkownika działki na Fundusz Rozwoju ROD, z którego finansowana jest przez ROD rozbudowa i modernizacja infrastruktury, urządzeń i obiektów w istniejącym ogrodzie. Każdy zarząd ROD ustala samodzielnie wysokość opłaty inwestycyjnej, przyjmując jako podstawę wartość infrastruktury w ogrodzie będącej wspólną własnością ogrodu wytworzoną wspólnym wysiłkiem (pracy i środków finansowych) dotychczasowych członków.

KROK 3. Kolejną kwestią jest obowiązek rozliczenia nowego użytkownika działki z poprzednim jej użytkownikiem za nasadzenia i naniesienia, które stanowiły jego własność. Jeżeli rozliczenie to nastąpiło bezpośrednio pomiędzy nowym użytkownikiem działki, a ustępującym konieczne jest złożenie oświadczenia do zarządu ROD o tym, iż rozliczenie miało miejsce. Bywają jednak sytuacje, gdy rozliczenie bezpośrednie między nowym i uprzednim użytkownikiem jest niemożliwe z obiektywnych przyczyn lub, gdy uprzedni użytkownik ma zobowiązania finansowe w stosunku do ogrodu. Nowy użytkownik ma wówczas obowiązek przekazania należności za naniesienia i nasadzenia zarządowi ROD. Istotną kwestią jest ustalenie z poprzednim użytkownikiem wartości nasadzeń, naniesień i urządzeń, które znajdowały się na działce i stanowiły jego własność. Jeżeli jest to niemożliwe uprawniony rzeczoznawca może dokonać wyceny, a nowy użytkownik ustaloną w ten sposób kwotę, powinien wpłacić do zarządu ROD.

KROK 4. Ostatnim krokiem, który powinien być systematycznie przez działkowca podejmowany, jest stosowanie przepisów związkowych poznanych na szkoleniu i znajdujących się w książce „Prawo w PZD, a także na stronie internetowej www.pzd.pl, czyli korzystanie z praw, jakie posiada, wykonywanie obowiązków i użytkowanie działki zgodnie z nimi. Uwaga! Ważna rzeczą jest wskazanie czy chcemy ubiegać się o nadanie członkostwa także współmałżonkowi. Jeśli tak, należy to wskazać w podaniu i deklaracji członkowskiej, a wtedy zarząd ROD przyzna prawa członkowskie także drugiemu małżonkowi, który staje się również członkiem PZD i użytkownikiem działki. Współmałżonkowie mogą użytkować tylko jedną działkę w ROD. Wyjątek: małżonkowie mogą użytkować dwie działki tylko w sytuacji, gdy użytkowali je przed zawarciem małżeństwa.

W przypadku, gdy oboje małżonkowie zostają członkami PZD, wpłacają oni tylko jedno wpisowe, jedną składkę członkowską i jedną opłatę inwestycyjną. Uwaga! Działkowiec może również złożyć pisemnie do zarządu ogrodu oświadczenie, w którym wskaże osobę bliską (współmałżonka, dzieci, rodziców, rodzeństwo i ich dzieci), wspólnie z nim korzystającą z działki, jako swojego następcę na wypadek śmierci. Oświadczenie to wiąże zarząd ROD, co oznacza, że zarząd ROD musi przydzielić działkę po zmarłym wskazanej osobie bliskiej. Oświadczenie takie może być w każdym czasie odwołane przez członka. Gdy działka przejmowana jest w użytkowanie przez małżonka, bądź osobę bliską po osobie zmarłej, osoba ta zwolniona jest z konieczności uiszczenia opłaty inwestycyjnej. W przypadku rezygnacji z członkostwa w PZD i użytkowania działki istnieje prawo wskazania osoby bliskiej, jako swojego następcy.

Zarząd ROD jest zobligowany do przyjęcia tej osoby w poczet członków i przydzielenia działki użytkowanej przez zrzekającego się. Zarząd nie jest jednak związany wskazaniem rezygnującego, jeżeli wskazana osoba nie jest osoba bliską w rozumieniu prawa związkowego. Marlena Pakuła - Inspektor ds. prawnych

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.